Dependent/a Hiper campanya d'estiu (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Associació Inserta Castellón

Descripció

Dependientes/as : cajas y reposición en Castellón para campaña de verano garantizar el compromiso de atención al cliente , atendiendo sus sugerencias y proponiendo iniciativas o innovaciones orientadas a su satisfacción. -utilizar adecuada y eficazmente la caja y todos sus componentes. - realizar la reposición en base a los criterios establecidos, asegurando el cambio de precios diario y etiquetado. -cumplir las normas de imagen, conducta y procedimientos de la compañía respecto a su puesto de trabajo (normas de régimen interno). -velar por la seguridad del dinero de su caja así como el cuadre de la misma. -asegurar el correcto y adecuado trato de la mercancía, así como la correcta implantación dentro de la tienda.

Funcions

Dependents/es : caixes i reposició a Castelló per a campanya d'estiu garantir el compromís d'atenció al client , atenent els seus suggeriments i proposant iniciatives o innovacions orientades a la seua satisfacció. -utilitzar adequada i eficaçment la caixa i tots els seus components. - realitzar la reposició sobre la base dels criteris establits, assegurant el canvi de preus diari i etiquetatge. -complir les normes d'imatge, conducta i procediments de la companyia respecte al seu lloc de treball (normes de règim intern). -vetlar per la seguretat dels diners de la seua caixa així com el quadre d'aquesta. -assegurar el correcte i adequat tracte de la mercaderia, així com la correcta implantació dins de la botiga.

S'ofereix

Contracte eventual campanya d'estiu de 3m amb possibilitat de renovació Jornades de 20h de dilluns a dissabte i diumenges d'obertura, amb torns rotatius Salari 560 brut x 12

Requisits

  • És imprescindible estar en possessió de certificat de discapacitat ≥33%.
  • Experiència d'almenys 3 mesos com a caixer/a o reposador/a.
  • Habilitats comunicatives. passió pel comerç. perfil polivalent: capacitat per a cobrar i quadrar caixa i resistència física per a reposar gènere experiència prèvia en lloc similar o en sectors en els quals existisca contacte amb el client i venda directa (restauració, hostaleria, retail etc).